diumenge, 14 de juny de 2009

LA BIBLIOTECA ESCOLAR A LES INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS

5. Programes educatius
A partir de l’experiència del seguiment de diversos projectes que s’han anat desenvolupant aquests darrers cursos i en els quals han participat i participen
centres de les diverses etapes que conformen el Sistema Educatiu, el Departament d’Educació estableix programes educatius.
Un programa educatiu és una línia d’actuació, sustentada en recursos diversos, que el Departament d’Educació posa a disposició de tots els centres educatius de Catalunya. Cada programa educatiu gira a l’entorn d’una determinada temàtica que, pel seu caràcter transversal i fonamental, impregna actuacions molt diverses que es deriven de la gestió d’un centre educatiu, tant des del punt de vista curricular com organitzatiu.
El Departament d'Educació disposa, per al curs 2009-2010, dels següents programes educatius:
• Biblioteca escolar.
• Pla de llengües estrangeres.
• Coeducació
• Educació ambiental i per a un desenvolupament sostenible.
• Educació per a la salut.
Des de la coordinació de cada programa, el Departament d'Educació:
• Establirà les línies orientatives generals que donin coherència a les
diverses actuacions del Departament relacionades amb la temàtica del
programa.
• Facilitarà recursos als centres que vulguin desenvolupar accions
relacionades amb el programa: materials diversos, ofertes de formació,
possibilitat de participar en xarxes de centres…
• Coordinarà les relacions amb altres departaments o institucions que
tinguin a veure amb la temàtica del programa.
5.1. Biblioteca escolar
La Biblioteca escolar ha d’actuar com un agent més en el compliment dels objectius del projecte educatiu del centre (PEC). En aquest sentit, el PEC ha de preveure les funcions de la Biblioteca escolar d'acord amb els seus objectius. Les activitats planificades en el projecte de biblioteca i els serveis que ha d’oferir a la comunitat educativa formen part del pla anual del centre.
Les biblioteques escolars “puntedu” són un espai d’aprenentatge on es troben recursos per donar resposta a les necessitats curriculars, contenen informació i literatura en diferents suports, són un element clau per promoure la utilització de diferents recursos educatius, contribuir-hi, i facilitar l’adquisició dels coneixements i de les tècniques necessàries perquè l’alumnat aconsegueixi, de manera gradual, una autonomia en l’aprenentatge.
Coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar És convenient que cada centre designi un membre de l'equip docent com a coordinador o responsable de la biblioteca escolar. El professorat responsable de la biblioteca escolar, amb formació específica, és el referent del centre per portar a terme tasques d'organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització i l'impuls del pla de lectura de centre i l'accés i l'ús de la informació des de la biblioteca. Aquest coordinador/a cal que tingui la formació necessària per portar a terme les tasques pedagògiques i de gestió, independentment del curs, àrea o matèria que imparteixi.
El coordinador/a o responsable de la biblioteca escolar assumirà les següents funcions de gestió i d'organització pedagògica:
• Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament.
• Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.
• Impulsar el pla de lectura del centre.
• Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l'entorn.
El coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar disposarà d'unes hores de dedicació per al desenvolupament de la gestió i la dinamització de la biblioteca escolar.
Comissió de Biblioteca escolar
Per tal de fer assequible la biblioteca a tota la comunitat educativa, tenir-la oberta durant tantes hores com sigui possible, i donar suport, col•laborar i integrar les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el claustre, es recomana que en els centres es pugui constituir una comissió de biblioteca escolar. Aquesta comissió podria estar formada per: el/la responsable o coordinador/a de la biblioteca, representats dels diferents cicles i/o departaments del centre educatiu, un/a representat de l’equip directiu, el professorat responsable de les TIC i audiovisuals del centre, i, si escau, un/a representant de les famílies, i un/a representant de l'alumnat.
A la pàgina Presentació de la Biblioteca.edu podeu trobar informació addicional amb orientacions sobre la concepció, l'organització i el funcionament de la Biblioteca escolar.