dimarts, 30 de desembre de 2008

TAULA DE PROJECTES I EXPERIÈNCIES

Encetem esta secció amb el propòsit d'animar-vos a compartir les vostres idees, projectes i experiències.
************************************************************************
Centre: CEIP Lluís Viñas de Móra d'Ebre
Presenta la proposta:
- Meritxell Masip Bargalló (Tutora de 6è A)
- Olga Casanova Martínez (Cap d'Estudis).

Títol: TASTETS DE BIBLIOTECA
Tema: Exposarem mitjançant un powerpoint algunes de les activitats de dinamització lectora que es realitzen a la nostra biblioteca.

************************************************************************
Centre: CEIP Miquel Granell d'Amposta
Presenta la proposta: Anna Llueca
Plantejament:
Situació de la Biblioteca fa quatre cursos
Implicació del claustre i participació Puntedu
Esporguem, moments durs.

Anem millorant La Biblioteca, es veuen avenços, tots ens il·lusionem,... fem activitats,... anem endavant.
Es nota un ambient d'alegria a La Biblioteca: iniciem el prèstec matí i tarda, sempre hi ha gent treballant, cada hora hi ha moviment d'alumnat,... més activitats.

Tothom considera la Biblioteca un espai familiar, ens hi trobem a gust. En tenim cura i cada vegada hi ha més moviment i activitats. La Biblioteca és ara per ara un centre vital de l'escola, molt epecialment pels qui ens agrada llegir, aprendre o xalar.
***********************************************************************

Centre: CEIP Carles III de Sant Carles de la Ràpita
Presenta l'experiència: Lluís Guardiola
Títol: Com ha anat la implantació de la biblioteca al nostre centre.
Plantejament:
- Punt de partida: presentació del projecte ara fa tres anys a la comunitat educativa.
- Evolució del projecte amb el temps: recull d'activitats i propostes fetes durant aquests cursos.
- Valoració dels aspectes positius i negatius després de tres cursos de BE.

***********************************************************************
Grup de treball sobre competència informacional
Biblioteca de l’IES Ramon Berenguer IV. Amposta.
Curs 2008-2009

En la societat de la informació del segle XXI, pensem que les pràctiques d’aula no poden estar basades en el llibre de text com a única font d’informació. Des de la biblioteca del nostre IES, pensem que cal formació del professorat en la preparació de les sessions d’aula.

Com a centre Puntedu, durant el curs 2007/2008, el professor responsable de la biblioteca va rebre formació sobre tractament de la informació i competència digital. Aleshores es va considerar que calia donar-li difusió entre la resta de membres del claustre per tal de millorar les pràctiques d’aula, i formar el nostre alumnat en el tractament i cerca de la informació per tal de millorar la seua formació.

Presentarem el funcionament del grup i alguna de les pràctiques d’aula que hem elaborat.

***********************************************************************


Títol: "A dues veus"

Centre: CEIP Ferreries

Mestres: Maria José Giné Millán, tutores de Cicle Superior i Cicle Mitjà

Alumnat al qual està dirigida l’experiència: alumnat de Primària.

Resum:
Us proposem una activitat on es combina el treball de grans i petits. Es tracta d’unes sessions que ja estem a punt d’engegar anomenades "A dues veus", en els quals dos xiquets/ets grans llegeixen un conte clàssic en veu alta a un grup d’alumnes més petits. El bo d’aquesta activitat és que és totalment voluntària tant pels lectors com pels oients, la fem a l’hora de pati i el requisit és que els lectors han de portar molt ben preparada la lectura que faran.

Preparació:
Com a pas previ un grup de xiquets i xiquetes han preparat un pòster gran per a anunciar l’activitat, dia, hora i títol de la lectura.
Les tutores reben per part de la responsable de la biblioteca unes orientacions escrites sobre com fer una bona lectura en veu alta per a que aquestes la puguen facilitar als “lectors” per tal que puguen tindre una ajuda per a fer la preparació.
També es preparen uns cartells que es porten a les classes de l’alumnat que seran oients, en aquest cas: 1r, 2n i 3r de Primària anunciant dia i hora i que la sessió és voluntària.
Es prepara l’espai, que consta d’un faristol, el títol de lectura i les cadires dels oients que es posaran al voltant.

Desenvolupament:
Es tracta de lectures de contes clàssics, ja que pensem que si són coneguts per tothom resulten més fàcils de llegir i també d’entendre.
Tenen una durada d’uns 15 minuts aproximadament i quan s’acaba la lectura, els lectors reben un aplaudiment i un petit obsequi pel seu treball.

S’han format els següents grups:
Lectors Oients
5è B 1r B
5è A 1r A
6è A 2n A
6è B 2n B
6è C 3r A i B


***********************************************************************
Mestra: Mª Dolors Pascual Mola
Centre: CEIP Mare de Déu del Portal de Batea (Terra Alta)
Especialitat: Educació Infantil ( P-3 )
Coordinadora del PUNTEDU
Activitats que presentarà a la Jornada:
- Passeig Virtual per la Biblioteca
- Roda de Contes. Activitat realitzada a P-5, però que es pot realitzar també a Cicle Inicial.

Més informació:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
CEIP Mare de Déu del Portal
Batea


Responsable de l’activitat: tutor/a
TÍTOL: RODA DE CONTES
Activitat adreçada a: Nivell P-5

COMPETÈNCIES
• Aprendre a pensar i comunicar.
• Pensar, crear, elaborar explicacions utilitzant diferents llenguatges.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació.
• Aprendre a conviure i habitar el món.
• Conviure en la diversitat avançant en la relació amb els altres.
• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el porten cap a una autonomia personal i una col•laboració amb el grup.

OBJECTIUS
1.- Representar i evocar els contes populars i expressar-los mitjançant el joc simbòlic i altres formes de representació.
2.- Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i joc.
3.- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà del llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
4.- Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica. CONTINGUTS
• Representació dels contes populars mitjançant el joc simbòlic i altres formes de representació.
• Comprensió de les intencions comunicatives dels altres infants mitjançant la paraula, el gest i el joc.
• Desenvolupament d'habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
• Gust per l'aprenentatge, la creació, el qüestionar-se coses, fer les coses ben fetes, acceptació de la crítica.


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El mestre tria un conte per a cada alumne. Aquest se l'emporta a casa, i amb ajuda dels pares, el llegeix i es prepara per relatar el conte als seus companys.
Prèviament a la representació, l'alumne anuncia als seus companys quin conte explicarà.
El dia de l'explicació del conte, el nen pot anar disfressat, pot ajudar-se d'objectes que surten al conte, titelles, imatges, CDs de música o altres suports. La mestra prepara l'escenari i s'encarrega d'enregistrar en vídeo l'actuació de l'alumne.
A més, a més, l’alumnat realitzarà una fitxa del conte i una activitat de plàstica sobre el conte.

AVALUACIÓ
La narració del conte i el treball posterior a l'aula.

TEMPORITZACIÓ
Al segon trimestre del curs, una tarda a la setmana.

RECURSOS HUMANS
La família, el mestre, els companys i companyes de classe.

RECURSOS MATERIALS
Els contes, càmera de vídeo, radiocasset, escenari, fitxes dels contes...

RECURSOS EXTERNS
El material de suport en l'exposició de l'alumne.


OBSERVACIONS:**********************************************************

PROJECTE
BIBLIOTECA D’AULA
A L’IES SÒL-DE-RIU D’ALCANAR
Tomàs Camacho Molina
Biblioteca Escolar puntedu
Curs 2008-2009
tcamacho@xtec.cat

INTRODUCCIÓ
Esta experiència pretén ser una aplicació de l’experiència comunicada per Mariana Cánepa, http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0250/254.ASP, Professora de Nivell Inicial a la Capital Federal, Xile, a l’IES Sòl-de-Riu d’Alcanar i, per extensió a tots els centres educatius que així ho desitgen.
És ben cert que la biblioteca d’aula als nivells d’Educació Infantil i Primària és una realitat més o menys dinamitzada, però amb la suficient presència de llibres, racó de lectura, centres d’interès, etc.
Per què canvia esta situació a l’Educació Secundària? Normalment la mobilitat de l’alumnat desaconsella deixar objectes que es puguen fer malbé en els canvis de classe. Hi ha certs moments de possible descontrol, des del moment que el professor abandona la classe fins que arriba el professor de la classe següent, pel desplaçament de l’alumnat a altres espais. És a dir, hi ha petits moments en els quals l’alumnat està sol, amb el perill que això comporta. Esta és una qüestió difícilment evitable, només es pot pal•liar amb la responsabilitat corresponent de l’alumnat.
L’experiència m’ha dit al llarg dels anys que quan hem procurat que hi haja un diccionari per alumne a classe, en general, no ha passat res, ha resistit un i dos cursos. És més, una part de l’alumnat els deixa abandonats un cop acabat el curs i has d’anar buscant-los per a que el recuperen.

Objectius:
• Motivar a la lectura com a activitat plaentera.
• Tindre a l’abast recursos de consulta i lectura.
• Compartir llibres i lectures variades.
Nivells educatius:
Tots.
Materials:
• Llibres (aportats per la biblioteca del centre i el professorat dels diferents departaments), lleixes o armaris,...
• Documents de catalogació: Materials disponibles i registre de préstec.
Activitat:
El control d’entrada o sortida dels llibres poden portar-lo dos alumnes rotativament o de manera voluntària.
La lectura pot ser individual (en la majoria de les ocasions) o col•lectiva (si disposem de diversos exemplars del mateix títol). Per exemple, enguany, amb la participació al Concurs de Lectura en Veu Alta que organitza la Fundació Enciclopèdia Catalana. Més informació: http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2008/10/v-certamen-nacional-infantil-i-juvenil.html

Temps:
Esta activitat dura tot el curs i, es pot dur a terme a través de tots els cicles educatius.
Com formar-la:
Hi ha 3 sistemes que s’han utilitzat per a formar la Biblioteca d’aula, tot i que hi ha d’altres de possibles:
a) Demanat als pares una aportació econòmica. Amb estos diners es compraran tants llibres com a alumnes hi haja en la classe o classes que integraran la Biblioteca d’aula. D’esta manera durant tot el curs l’alumnat tindrà a la seua disposició i a la vista, tots els títols adquirits.
Cada classe tindrà una lleixa amb estos llibres. Cada mes o trimestre estos llibres s’intercanvien amb altres classes de nivell paregut, amb la qual cosa el nombre de títols pot ser bastant gran.
Personalment no sóc massa partidari d’esta fórmula, els pares ja tenen suficients despeses com per a anar incrementant-les. Tot i així puntualment pot ser una manera interessant d’aconseguir un recurs. Ha passat al nostre institut que algun llibre que és generalment lectura obligatòria de Batxillerat l’ha comprat l’AMPA i el Departament de Llengües n’ha estat depositari i gestor per a les successives promocions. És una bona idea que no cal descartar del tot.
b) Préstec de la Biblioteca del Centre d’un nombre de llibres durant un període més o menys llarg. Els llibres que de la Biblioteca del Centre han de ser adequats per al nivell en el qual es forma la Biblioteca d’aula. En finalitzar el curs o el període acordat es tornen a la Biblioteca de Centre.
c) Demanant préstec institucional a la Biblioteca del barri o a la municipal. Esta fórmula portem bastant de temps utilitzant-la i és molt interessant tindre-la en compte. Vegeu: http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=16

d) Donacions de llibres d’editorials, materials de promoció, catàlegs, etc.
e) Donacions d’ajuntaments, institucions i empreses.
f) Donacions o cessions temporals de famílies que porten a l’aula aquells llibres de lectura, de investigació, etc. que gairebé no fan servir i que ens seran útils per a fer una Biblioteca d’aula més completa, més àmplia, tant en qualitat com en quantitat. S’ha de fer una selecció.
Hem de quedar-nos amb llibres que puguen despertar l’interès per llegir i per descobrir. Els llibres que no poguéssem utilitzar, els podem lliurar al mercat solidari que s’organitza per Sant Jordi. Vegeu: http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2008/04/premis-literaris.html
i http://picasaweb.google.es/BibliotecaIESAlcanar/Santjordi2008#

Com organitzar-la
Passes a seguir:
Registre dels llibres
L’ideal és que hi haja un mínim entre 40 i 50 llibres es portarà el registre de les diferents procedències: biblioteca del centre, municipal, famílies, alumnes, etc...
Com disposem d’un catàleg electrònic la faena és relativament fàcil.
El préstec
Si la biblioteca d’aula té sentit és sobretot pel préstec. Que cadascú puga endur-se a casa el llibre i llegir-lo és el que fa més interessant el sistema de la biblioteca d’aula. Si el llibre surt de l’ambient escolar, cobra un altre sentit, una vida diferent a la que té a l’aula, rodejat de llibres de text y demés material escolar.
Poden haver-ne dos encarregats, de manera rotativa, que siguen els responsables del préstec. Tot el que vulga endur-se un llibre li ho ha de dir als encarregats al final de les classes, pel matí o per la tarda, y estos ho anoten al document que a tal efecte s’elabora, Vegeu:
http://bibliotecaiesalcanar.blogspot.com/2008/09/control-de-prstec-de-llibres-per-al.html
http://4.bp.blogspot.com/_kvFrnbn1hKo/SL5McloR_7I/AAAAAAAADQA/XC4kmUHCIOA/s1600-h/ScannedImage.jpg

Balanç
Al final de curs s’haurà de fer el balanç d’utilització del recurs. Tornar els llibres que s’han de tornar i deixar els que podran continuar el curs vinent.
No s’ha de ser massa optimista amb este sistema ja que requereix la col•laboració de moltes persones i poden sorgir dificultats, però l’estratègia és factible i ens consta de llocs on s’ha dut a terme d’una manera exitosa.
Podeu enriquir esta experiència amb les vostres aportacions, us hi estaré molt agraït.

1 comentari:

Tomàs Camacho ha dit...

Apunts, experiències compartides a la sessió de formació d'avui, 26 de febrer de 2006, a Tortosa:
-Biblioteca Oberta, des del Pla Educatiu d'Entorn.
-Visites virtuals a les biblioteques escolars.
Un exemple: http://www.youtube.com/watch?v=YC6xlGtnres
-Contes del món.
-Donacions.
-Trobada anual de biblioteques escolars organitzada des dels CRPs.